shu アトリエ

Location : Yamashina , Kyoto

Clients : Shu

Architect : Yohei Uchino

Fabric : Makino Horiguchi / fab-

Photo : Haruka Oka

2023